Privacyverklaring

GJC Zomerkampen GJC Zomerkampen, gevestigd aan de ..., te , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Ilse Lijffijt - Pietersen is de Functionaris Gegevensbescherming van GJC Zomerkampen. Zij is te bereiken via secretariaat@gjczomerkampen.nlPersoonsgegevens die wij verwerken

GJC Zomerkampen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

      Voor- en achternaam
      Geslacht
      Geboortedatum
      Adresgegevens
      Telefoonnummer
      E-mailadres
      IP-adres
      Bankrekeningnummer
      School
      Bedrijfsgegevens (bijv. sponsoren)
      Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie  
     en telefonisch
      Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld
     omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

GJC Zomerkampen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

      Gezondheid (bijv. medicijngebruik, allergieën, diagnoses, dieetwensen
      Bezit zwemdiploma
      Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
      Zorgverzekeringspolisnummer
      Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie
     en telefonisch

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@gjczomerkampen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GJC Zomerkampen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

      Het afhandelen van jouw betaling
      Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
     kunnen voeren
      Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
      Om goederen en diensten bij je af te leveren
      Vitaal belang
      Wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming

GJC Zomerkampen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van GJC Zomerkampen) tussen zit. GJC Zomerkampen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

      Dropbox
      MS Office
      Gmail
      Hotmail

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GJC Zomerkampen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 


     • (Categorie)persoonsgegevens  
     Bewaartermijn: 1 jaar  
     Reden: Om de communicatie in de aanloop van kamp en na kamp uit te kunnen
     voeren


      Personalia  
     Bewaartermijn: 1 jaar  
     Reden: Om de communicatie in de aanloop van kamp en na kamp uit te kunnen
     voeren
                      
             º Adres  
                Bewaartermijn: 1 jaar  
                Reden: Om de communicatie in de aanloop van kamp en na kamp uit te        
                kunnen voeren 

             º Gezondheid (bijv. medicijngebruik, allergieën, diagnoses, dieetwensen) 
                Bewaartermijn: 1 jaar  
                Reden: Om tijdens kamp hier rekening mee te kunnen houden qua dieet  
                etcetera

             º Bezit zwemdiploma  
                Bewaartermijn: 1 jaar  
                Reden: Om veiligheidredenen tijdens kamp

             º Zorgverzekeringspolisnummer  
                Bewaartermijn: 1 jaar  
                Reden: Inschakelen in geval van medische hulp

             º Bankrekeningnummer  
                Bewaartermijn: 1 jaar  
                Reden: Voor financiële administratie

             º School  
                Bewaartermijn: 1 jaar  
                Reden: Om inzicht te geven verspreiding bekendheid GJC

             º  Bedrijfsgegevens (bijv. sponsoren)  
                 Bewaartermijn: 5 jaar  
                 Reden: Voor het continu werven van sponsoring


Delen van persoonsgegevens met derden

GJC Zomerkampen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GJC Zomerkampen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. GJC Zomerkampen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GJC Zomerkampen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@gjczomerkampen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

GJC Zomerkampen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GJC Zomerkampen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@gjczomerkampen.nl


GJC AGENDA 2022

26-05
Oranjetoernooi

16-07 t/m 23-07 
GJC B-kamp

23-07 t/m 30-07
GJC A-kamp

03-09 
Reünie GJC
75-jarig bestaan